Kannada October 2019 Calendar

Kannada October 2019 Calendar

 

ತಿಂಗಳು (Month) ದಿನಾಂಕ(Date) ದಿನಾಂಕ Tithi ಮುಹರ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರ (Dur Muhurat) ನಿಷೇಧಗಳು (Varjyam)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 1/10/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya U 8:21 – 9:08 ,R 10:41 – 11:30 R 7:37 – 9:07
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 2/10/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi M 11:31 – 12:18 PM S 4:46 – 06:19
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 4/10/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti U 8:21 – 9:08 ,M 12:17 – 1:04
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 5/10/2019 ಏಳನೇ Sapthami U 5:59 – 7:33 R 11:38 – 1:21
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 6/10/2019 ಅಷ್ಟಮಿ Ashtami S 4:12 –4:58 R 11:52 – 1:37
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 7/10/2019 ನವಮಿ Navami M 12:16 – 1:03 ,M 2:38 – 3:25 R 9:54 – 11:41
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 8/10/2019 ಹತ್ತು Dasami U 8:21 – 9:08 , R 10:38 – 11:27 R 12:43 – 2:31
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 9/10/2019 ಏಕಾದಸಿ Ekadasi M11:28 – 12:15
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 10/10/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U 9:54 – 10:41,M 2:36 – 3:23 U 7:19 – 9:07
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 11/10/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi U 8:21 – 9:08 , M12:15– 1:02 U 9:26 – 11:14
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 12/10/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi U 6:01– 7:34 S 03:52 – 5:39
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 3/10/2109 ಪಂಚಮಿ Panchami U 9:56 – 10:43 ,2:40 – 3:27 S5:49 – 07:26PM
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 13/10/2019 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ Pournami S 4:08 – 4:55 R 9:08 – 10:54
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 14/10/2019 ಪಾಡ್ಯಮಿ Padyami M 12:14 – 1:01,M 2:34 – 3:21
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 15/10/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 08:21 – 9:08 ,R 10:36 – 11:25 R10:51 – 12:34
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 16/10/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya M 11:27 – 12:24 R 10:50 – 12:33
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 17/10/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya U 9:54 – 10:40 , M 2:33 – 3:19
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 18/10/2109 ಚಾವಿತಿ Chavithi U8:21 – 9:08,M12:13 – 12:59 R 10:47 – 12:26
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 19/10/2019 ಪಂಚಮಿ Panchami U 6:02 – 7:34 R 2:10 – 3:47
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 20/10/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti S 4:04 – 4 :50 U 5:43
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 21/10/2019 ಏಳನೇ Sapthami M 12:12 – 12:58,M 2:31 – 3:17 R 1:15 – 2:47
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 22/10/2019 ನವಮಿ Navami U 8:22 – 9:08 ,R 10:35 – 11:25 U 4:37
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 23/10/2019 ಹತ್ತು Dasami M 11:26 – 12:12 R 2:16 – 3:44
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 24/10/2019 ಏಕಾದಸಿ Ekadasi U 9:54 – 10:40,M 2:30 – 3:16 R 8:33 – 10:00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 25/10/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U8:22 – 9:08 , M 12:12 – 12:58 S 5:27 – 6:53
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 26/10/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi U 6:04 – 7:36 S 4:59 – 6:22
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 27/10/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi S 4:01 – 4:47 M 1:00 – 2:26
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 28/10/2019 ಅಮಾವಾಸ್ಯ Amavasya M 12:11 – 12:57 ,M 2:29 – 3:15 U 8:22 –9:49
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 29/10/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 8:23 – 9:09 ,R 10:33 – 11:23 R 3:00 – 4:31
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 30/10/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya M 11:26 – 12:12 U 3:29 – 5:03
ಅಕ್ಟೋಬರ್ (October) 31/10/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi U 9:53 – 10:40 ,M 2:29 – 3:14

 

Calendar 2020 Kannada calendar showing months for the year 2020

View 2020 Kannada Calendar with Holidays, Bank Holidays, Festivals list. Free PDF Download Images

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *