Kannada August 2019 Calendar

Kannada August 2019 Calendar

ತಿಂಗಳು (Month) ದಿನಾಂಕ(Date) ದಿನಾಂಕ Tithi ಮುಹರ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರ (Dur Muhurat) ನಿಷೇಧಗಳು (Varjyam)
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 01/08/2019 ಅಮಾವಾಸ್ಯ Amavasya U 10:04 – 10:55,M 3:10 – 4:01 R11:34 – 12:59
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 02/08/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 8:22 – 9:13 ,M12:36 – 1:27 R 8 : 08 – 9:33
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 03/08/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya U 5:49 – 7:31 M 1:52 – 3:17
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 04/08/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi S 4:51 – 5:42 U10:36 – 12:03
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 05/08/2019 ಪಂಚಮಿ Panchami U12:36 – 1:27 , M 3:09 – 4:00 U 9:28 – 10:56
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 06/08/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti U 8:22 – 9:13 ,R11:03 – 11:48 R 3:48 – 5:21
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 07/08/2019 ಏಳನೇ Sapthami U 11:45 – 12:36 U 3:11 – 4:46
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 08/08/2019 ಅಷ್ಟಮಿ Ashtami U 10:04 – 10:55 , M 3:08 – 3:59 R 1:34 – 3:12
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 09/08/2019 ನವಮಿ Navami U 8:23 – 9:14 ,12:36 – 1:27 R 3:51 – 5:32
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 10/08/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U 5:51 – 7:32
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 11/08/2019 ಏಕಾದಸಿ Ekadasi U 4:48 – 5:39 R 11:02 – 12:44
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 12/08/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi M 12:35 – 1:25 ,3:06 – 3:56 U 11:13 – 12:57
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 13/8/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi U8:23 – 9:13 ,R11:01 – 11:47 U11:42 – 1:28
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 14/8/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi U11:44 – 12:34 U 9:47 – 11:34
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 15/8/2019 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ Pournami U 10:04 – 10:54 , M 3:06 – 3:56 M 12:32 – 2:20
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 16/8/2019 ಪಾಡ್ಯಮಿ Padyami U8:23 – 9:13 , M12:34 – 1:24 R 7:03 – 8:51
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 17/8/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 5:52 – 7:32 R 9:08 – 10:56
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 18/8/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya S 4:45 – 5:35 R 3:41 – 5:29
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 19/8/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi M 12:33 – 1:23 , M 3:04 – 3:54
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 20/8/2019 ಪಂಚಮಿ Panchami U 8:23 – 9:13 ,R10:58 – 11:44 U 9:10 – 10:57
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 21/8/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti M 11:43 – 12:33 R 8:25 – 10:10
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 22/8/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti U 10:03 – 10:53 ,M 3:02 – 3:52 U 11:07 – 12:50
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 23/8/2019 ಏಳನೇ Sapthami U 8:23 – 9:13 ,M12:32 – 1:22 M 3:13 – 4:54
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 24/8/2019 ಅಷ್ಟಮಿ Ashtami U 5:54 – 7:34 R 8:08 – 9:46
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 25/8/2019 ನವಮಿ Navami S4:41 – 5:31 U 9:49 – 11:24
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 26/8/2019 ಹತ್ತು Dasami M12:31 – 1:22 , M 3:00 – 3:50 M 12:02 – 1:34
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 27/8/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U 8:23 – 9:13 , R 10:57 – 11:43 M 2:06 – 3:35
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 28/8/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi M 11:41 – 12:31 U 8:28 – 9:55
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 29/8/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi U 10:02 – 10:52 , M3:00 – 3:50 U10:17 – 11:42
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 30/8/2019 ಅಮಾವಾಸ್ಯ Amavasya U 8:23 – 9:12 , R 12:30 – 1:19 R 12:12 – 1:36
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 31/8/2019 ಪಾಡ್ಯಮಿ Padyami U 5:55 – 7:34 R 8:28 – 9:52

 

Calendar 2020 Kannada calendar showing months for the year 2020

View 2020 Kannada Calendar with Holidays, Bank Holidays, Festivals list. Free PDF Download Images

 

English Calendar 2020, Telugu Calendar 2020, Kannada Calendar 2020, Malayalam Calendar 2020, Tamil Calendar 2020, Hindu Calendar 2020, Bengla Calendar 2020

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *