Kannada August 2019 Calendar

Kannada August 2019 Calendar

ತಿಂಗಳು (Month) ದಿನಾಂಕ(Date) ದಿನಾಂಕ Tithi ಮುಹರ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರ (Dur Muhurat) ನಿಷೇಧಗಳು (Varjyam)
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 01/08/2019 ಅಮಾವಾಸ್ಯ Amavasya U 10:04 – 10:55,M 3:10 – 4:01 R11:34 – 12:59
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 02/08/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 8:22 – 9:13 ,M12:36 – 1:27 R 8 : 08 – 9:33
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 03/08/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya U 5:49 – 7:31 M 1:52 – 3:17
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 04/08/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi S 4:51 – 5:42 U10:36 – 12:03
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 05/08/2019 ಪಂಚಮಿ Panchami U12:36 – 1:27 , M 3:09 – 4:00 U 9:28 – 10:56
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 06/08/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti U 8:22 – 9:13 ,R11:03 – 11:48 R 3:48 – 5:21
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 07/08/2019 ಏಳನೇ Sapthami U 11:45 – 12:36 U 3:11 – 4:46
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 08/08/2019 ಅಷ್ಟಮಿ Ashtami U 10:04 – 10:55 , M 3:08 – 3:59 R 1:34 – 3:12
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 09/08/2019 ನವಮಿ Navami U 8:23 – 9:14 ,12:36 – 1:27 R 3:51 – 5:32
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 10/08/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U 5:51 – 7:32
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 11/08/2019 ಏಕಾದಸಿ Ekadasi U 4:48 – 5:39 R 11:02 – 12:44
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 12/08/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi M 12:35 – 1:25 ,3:06 – 3:56 U 11:13 – 12:57
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 13/8/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi U8:23 – 9:13 ,R11:01 – 11:47 U11:42 – 1:28
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 14/8/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi U11:44 – 12:34 U 9:47 – 11:34
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 15/8/2019 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ Pournami U 10:04 – 10:54 , M 3:06 – 3:56 M 12:32 – 2:20
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 16/8/2019 ಪಾಡ್ಯಮಿ Padyami U8:23 – 9:13 , M12:34 – 1:24 R 7:03 – 8:51
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 17/8/2019 ವೀಡಿಯೊ Vidiya U 5:52 – 7:32 R 9:08 – 10:56
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 18/8/2019 ಥಡಿಯಾ Thadiya S 4:45 – 5:35 R 3:41 – 5:29
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 19/8/2019 ಚಾವಿತಿ Chavithi M 12:33 – 1:23 , M 3:04 – 3:54
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 20/8/2019 ಪಂಚಮಿ Panchami U 8:23 – 9:13 ,R10:58 – 11:44 U 9:10 – 10:57
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 21/8/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti M 11:43 – 12:33 R 8:25 – 10:10
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 22/8/2019 ಶಸ್ತಿ Shashti U 10:03 – 10:53 ,M 3:02 – 3:52 U 11:07 – 12:50
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 23/8/2019 ಏಳನೇ Sapthami U 8:23 – 9:13 ,M12:32 – 1:22 M 3:13 – 4:54
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 24/8/2019 ಅಷ್ಟಮಿ Ashtami U 5:54 – 7:34 R 8:08 – 9:46
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 25/8/2019 ನವಮಿ Navami S4:41 – 5:31 U 9:49 – 11:24
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 26/8/2019 ಹತ್ತು Dasami M12:31 – 1:22 , M 3:00 – 3:50 M 12:02 – 1:34
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 27/8/2019 ದ್ವಾಡಸಿ Dwadasi U 8:23 – 9:13 , R 10:57 – 11:43 M 2:06 – 3:35
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 28/8/2019 ತ್ರಯೋದಸಿ Thrayodasi M 11:41 – 12:31 U 8:28 – 9:55
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 29/8/2019 ಚತುರ್ದಾಸಿ Chathurdasi U 10:02 – 10:52 , M3:00 – 3:50 U10:17 – 11:42
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 30/8/2019 ಅಮಾವಾಸ್ಯ Amavasya U 8:23 – 9:12 , R 12:30 – 1:19 R 12:12 – 1:36
ಆಗಸ್ಟ್ (August) 31/8/2019 ಪಾಡ್ಯಮಿ Padyami U 5:55 – 7:34 R 8:28 – 9:52

 

Calendar 2020 Kannada calendar showing months for the year 2020

View 2020 Kannada Calendar with Holidays, Bank Holidays, Festivals list. Free PDF Download Images

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *